Privacy verklaring i.v.m. AVG

CCB Den Bosch en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming.)

PRIVACY VERKLARING

Privacy verklaring kerkgenootschap CCB te Den Bosch.
Het kerkgenootschap Chr. Centrum de Banier te Den Bosch, kortweg CCB genoemd, verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.

CCB vindt de privacy van haar leden erg belangrijk en ze gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de leden. De persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens CCB gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat de leden van CCB kunnen verwachten en aan welke regels CCB zich houdt.
Elk lid heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer een lid vermoedt dat CCB deze privacy verklaring niet naleeft.

Toepasselijkheid
Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van: de door leden, gast-leden en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie en dat verkregen naar aanleiding van hun bezoek aan samenkomsten van CCB, of activiteiten van CCB of na het bezoeken van de CCB website: www.banier.cc.

Verwerking van uw gegevens
CCB houdt een ledenadministratie bij, waarin persoonsgegevens worden vastgelegd, waaronder NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats). Daarnaast worden de gegevens van gast-leden en bezoekers vastgelegd. De e-mailadressen uit deze ledenadministratie worden gebruikt voor het versturen van e-mails. Mobiele telefoonnummers worden gebruikt voor het verzenden van CCB gerelateerde berichten, via SMS en WA (WhatsApp).

CCB verzamelt persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en eventueel trouwdatum) om de algemene en financiële administratie bij te houden. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de persoon die verantwoordelijk is voor de administratie en vindt meestal plaats bij aanmelding als lid.
Persoonsgegevens en financiële gegevens worden verzameld teneinde de schenkers van giften aan CCB aan het eind van het boekjaar te voorzien van een kwitantie ten behoeve van de aftrekbare giften voor de Inkomsten Belasting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Elk lid kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die CCB van het betreffende lid heeft vastgelegd of kan verzoeken om die te laten wijzigen of verwijderen. De wijzigingen kunnen per e-mail doorgeven worden aan de administratie van het CCB: contact@banier.cc.

CCB is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat zij het lid informatie mag verstrekken over de persoonlijke gegevens van het betreffende lid in de CCB administratie.
Men kan ook een verzoek indienen per brief, voorzien van naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van CCB. (Zie voor postadres de gegevens onder het hoofdstuk ‘Contactgegevens’.
CCB bewaart de gegevens zolang men lid is van CCB. Wanneer er geen sprake meer is van lidmaatschap, zal CCB de gegevens na 2 jaar verwijderen.

E-mail
Indien een lid, gast-lid of bezoeker,-ster er prijs op stelt om per e-mail door CCB geïnformeerd te worden, zal CCB de betreffende persoon verzoeken om diens e-mail adres.
Indien men geen berichten van CCB wenst te ontvangen, dan kan men op elk moment zich laten afmelden bij de administratie van CCB via; contact@banier.cc.

Bezoek aan onze website
CCB gebruikt op haar website, www.banier.cc geen cookies. En de persoonsgegevens die in het bezit zijn van CCB worden niet met derden uitgewisseld en dus ook niet getoond op de website.

Fotografie
Tijdens de samenkomsten en activiteiten van CCB kunnen foto’s worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt in verschillende uitingen, zoals op flyers, bij presentaties of op social media. Wanneer een lid of bezoeker hier bezwaar tegen heeft, kan de betreffende persoon dat bezwaar kenbaar maken aan CCB via het e-mail adres.

Op de locaties waar CCB haar samenkomsten en activiteiten houdt wordt gewerkt met verschillende regels;
In een ruimte waar een grote groep mensen bijeen is gekomen mogen uitsluitend foto’s worden gemaakt vanaf de achterkant, er mogen geen gezichten in beeld komen, behalve van de mensen die op het podium staan.
In de hal van een kerkgebouw of in de lounge mogen uitsluitend foto’s gemaakt worden van personen in het gezicht wanneer er 10 of meer mensen op staan (bijv. groepsfoto).
In alle overige ruimtes mag alleen met directe toestemming van betrokkenen (18 jaar en ouder) foto’s van de mensen worden gemaakt. Zijn de betrokkenen jonger dan 18 jaar, dan mag men alleen met toestemming van de ouders foto’s maken.
Indien er foto’s worden gemaakt die niet aan bovenstaande eisen voldoen, moet er op dat moment ook toestemming worden gevraagd aan desbetreffende personen.
Wanneer iemand zichzelf tegenkomt op een foto, die gemaakt werd tijdens een CCB gebeurtenis en men heeft hier bezwaar tegen, dan kan deze persoon zijn of haar bezwaar per e-mail kenbaar maken aan CCB.

Beveiliging
CCB heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgt CCB ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van CCB, die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid
CCB houdt het recht het privacybeleid te wijzigen.
Als u vragen hebt over dit beleid, kunt u die vragen per e-mail stellen aan de administratie van CCB.

Contactgegevens
CCB contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

E-mail adres; contact@banier.cc.

Postadres;    Administratie CCB
p/a Gooiland 23
5235NE  Den Bosch

NB.: CCB heeft de ANBI-status.

Privacy verklaring CCB versie 1, mei 2018
Getekend door Voorgangers van CCB, 24 mei 2018, te ’s-Hertogenbosch.

W.L. van Dongen,                                      K.Landoulsi,

_________________________               ___________________________Back to top