Kerstfeest; Feest van het LICHT

In het jaar 1989 werd ik op 22 november 50 jaar. Dat feit werd destijds in onze woonboerderij in Vinkel groots gevierd. En van de toenmalige gemeente kreeg ik een goed gevulde en dus dikke envelop cadeau. Mijn vrouw en ik besloten toen om een 10-daags bezoek te brengen aan Israël. We waren al eerder (1977) in Israël geweest en hadden destijds al heel wat gezien van dat prachtig land. Maar met dit bezoek wilden we onderzoeken wat de mogelijkheden waren om een reis met de gemeente te organiseren. Een reis wat betaalbaar zou zijn voor zoveel mogelijk leden van de gemeente.
Mijn vrouw boekte een reis naar Israël voor tien dagen waarbij we voor ons verblijf in Jeruzalem voor enkele dagen terecht konden bij een jong gezin die Nederlanders waren én christenen. Zij hadden een huis in het oostelijk deel van Jeruzalem dat tot op heden nog steeds overwegend Palestijns/Arabisch was en is. Vlakbij het huis bevond zich een minaret en dat hadden we geweten, want elke morgen werden we omstreeks 5 uur met veel kabaal wakker gemaakt en opgeroepen voor het ochtendgebed!
We waren maar enkele dagen in Jeruzalem en op een dag liepen we in één van de drukste straten van het centrum langs een meters hoge Chanoekah waarvan enkele lampen waren aangestoken. De Joden vieren geen Kerstfeest zoals wij dat doen, maar ze vieren wel een feest wat er een beetje op lijkt, namelijk; het feest van het Licht!

Met toestemming van Israël Today (website: www.israeltoday.nl) heb ik een gedeelte van het getuigenis van een zekere Julia Pascoe overgenomen om meer bekendheid te geven over dit Joodse feest dat elk jaar plaatsvindt in de maand december. De schrijver van het getuigenis, Charles Gardner schrijft;
Als we deze week een feest vieren, bekend als het Feest van het Licht, word ik herinnerd aan wat mijn Joodse collega Julia Pascoe me vorige week vertelde: “Als Chanoekah er niet was geweest, zouden we geen Kerstfeest hebben!” Chanoeka, dat donderdag (10 dec) begon en tot volgende week vrijdag (18 dec) doorgaat herinnert eraan hoe in de tweede eeuw vóór Christus een dappere groep Joden het Joodse volk redde van de dreigingen van massamoord door de Syrisch-Griekse koning Epiphanes. Dankzij de Makkabeeën, die moedig in opstand kwamen tegen de tiran, werd het Joodse leven weer opgebouwd en de tempel, die ontheiligd was, werd weer opnieuw ingewijd met het aansteken van de menorah (een zevenarmige kandelaar), die wonderbaarlijk acht dagen brandde, terwijl er alleen maar genoeg olie voor één dag was – de Grieken hadden de rest van de olie vervuild. 
Wat Julia Pascoe betreft, zij zal zich op meer dan één manier verblijden, want ze heeft Jezus ontdekt als de Joodse Messias, na een discussie van drie jaar met haar christelijke vriendin Tessa.


Chanoekah, met zijn focus op de tempel-menorah die onafgebroken brandt, is op vele manieren een voor­af­schaduwing van de komst van Christus, het Licht der wereld, Die Zijn discipelen ook roept om hun licht te laten schijnen voor de glorie van God. De Chanoekah-menorah bestaat uit negen kaarsen, één voor elke dag, plus de centrale Shammash (of dienaar) kaars, die alle anderen aansteekt en perfect de rol vervult van Jezus, de Dienaar- Koning Die de levens van hen die Hem volgen verlicht.
De komst van Jezus is goed nieuws van grote blijdschap voor allen die hun vertrouwen op Hem stellen (lees Lucas 2:10), zoals Julia ontdekt heeft.
(Het getuigenis van Julia werd opgetekend in Israel Today door: Charles Gardner, auteur van Israel the Chosen, Peace in Jerusalem, A Nation Reborn en King of the Jews).

Twee aspecten van het Joodse Feest van het Licht;
Ten eerste, de herinnering aan de redding van het Joodse volk van de dreigingen van massamoord en ten tweede, het herstel en de hernieuwde inwijding van de tempel met het aansteken van de Menorah, die langer brandde dan mogelijk was. Een wonder!

Ook ons Kerstfeest kent twee aspecten;
Ten eerste, Jezus kwam als Redder van zowel het Joodse volk (hun Messias) als van alle andere mensen op deze wereld. En volgens Gods plan moest Jezus geboren worden als mens (een wonder omdat Maria nog maagd was) en leven onder de mensen om uiteindelijk door zijn dood aan het kruis van Golgotha de redding voor iedereen die in hem gelooft tot stand te brengen.
Tweede aspect; de komst van Jezus, Gods Zoon op aarde ging gepaard met veel licht. Bij de aankondiging van zijn geboorte door een engel van God aan de herders, die in het veld waren om hun kuddes te bewaken, werd de omgeving in een helder licht gezet. En de drie wijzen (koningen) uit het Oosten vonden het Kind, doordat de ster, die zij al eerder hadden zien opgaan, voor hen uitging en bleef stilstaan boven het huis waar het Kind zich bevond! (Matt.2:9).
Bovendien zei Jezus zélf, toen Hij aan zijn bediening begon tot de mensen:  ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat Leven geeft.’  (Joh.8:12)
En in de ‘Bergrede’, de toespraak die Jezus hield aan het meer van Galilea, moedigt Hij zijn volgelingen aan met o.a. de woorden; ‘U bent het licht van de wereld..!’(Matt.5:14-16) en vervolgens; 15 Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten? Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis? 16 Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren.

Wij vieren het Kerstfeest niet alleen als een ‘verjaardagsfeest’ van onze Heer Jezus Christus maar in het bijzonder dat Hij gekomen is als Redder en Licht van de wereld! En indien wij als zijn volgelingen ervaren hebben dat wij door genade wederom geboren zijn, dan hebben wij met die wedergeboorte ook de gezindheid van Jezus Christus verkregen. En daarom hebben wij ook het vermogen ontvangen om een licht te zijn voor onze omgeving. Ons manier van leven, onze vriendelijkheid, goedheid, bewogenheid, barmhartigheid, medeleven, liefde, enz., zoals Jezus die toonde aan de mensen om Hem heen, toen Hij nog op aarde was, zal voor de mensen in onze omgeving als licht (verlichting, verademing, opluchting, rustgevend, hoop, enz.) worden ervaren. Vooral nú de regering, als gevolg van de sterk toegenomen besmettingen van het corona-virus, besloten heeft een  ‘Lockdown’ in ons land in te stellen voor de duur van vijf weken, zullen er velen zijn die zich opgesloten voelen in hun eigen land en eigen huis met alle gevolgen van dien; onbegrip, verveling, depressie, boosheid, spanningen, agressie, zorgen, enz. Hét moment voor ons, wedergeboren en Geestvervulde christenen om een LICHT te zijn!

Zo, aan alle lezers (lezeressen) van dit artikel; Vrolijk en gelukkig Kerstfeest toegewenst (mede namens mijn vrouw) en op z’n Joods; Happy Chanoekah! Shalom!

W.L. van Dongen, CCB Co-Founder

Tot slot als aanmoediging dit prachtige lied, à capella gezongen door acht Joodse mannen tegenover de acht-armige chanoeka (+ 1 aansteek kaars) samen met de gehandicapte kinderen van ‘Beit Issie Shapiro, de groep ‘Kippalive’ met ‘Be a Light’ !


Tekst:  Be a Light

In a time full of war be peace
In a time full of doubt just believe
Yeah, there ain’t that much difference
between you and me
In a time full of war be peace

 In a world full of hate, be a light
When you do somebody wrong, make it right
Don’t hide in the dark, you were born to shine
In a world full of hate, be a light
La, la, la …

In a place that needs change make a difference
In a time full of noise just listen                                                                          
Cause life is but a breeze better live it
In a place that needs to change make a difference

In a world full of hate, be a light
When you do somebody wrong, make it right
Don’t hide in the dark, you were born to shine
In a world full of hate, be a light  
La, la, la ….

In a race that you can’t win, slow it down
In a world full of hate, be a light
When you do somebody wrong, make it right
Don’t hide in the dark, you were born to shine
In a world full of hate, be a light

Yeah, it’s hard to live in color
When you just see black and white
In a world full of hate, be a light


In een wereld vol van haat, wees een licht!
Als je iemand iets hebt aangedaan, maak ‘t in orde!
Kijk niet weg en verberg je niet, je bent geboren om te schitteren!
In een wereld vol van haat, wees een licht!

Back to top