Jezus Christus, Zijn mensheid, leven en lijden…

Jezus Christus, Zijn mensheid, leven en lijden…

Heb. 4:14 – Vertaling NBG51
14. Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.
15. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen o gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

… medevoelen met onze zwakheden …
… in alle dingen op gelijke wijze is verzocht geweest …

Geboren als onwettig kind.
Geboren in een stal.
Opgejaagd als kind.
Hoog begaafd, als 12-jarige onbegrepen.
Liet zich als 30-jarige dopen door Johannes de Doper, evenals de andere dopelingen.
Beproefd en verzocht door de duivel.
Werd gehoond door de schriftgeleerden; ..wij zijn niet uit hoererij geboren.. (Joh.8:41)
Hij werd voor Samaritaan uitgemaakt en voor een bezetene.
Verguisd door de godsdienstigen.
Geliefd onder de zondaars, de hoeren en tollenaars.
Men was versteld van Hem, want Hij leerde met gezag.
Hij veroordeelde niemand, zelf werd Hij veroordeeld door mensen.
Hij wist wat honger wasHij was vermoeid van zijn werk als dienaar van God.
Hij was ook sterk op cruciale momenten (hof van Gethsemane).
Hij werd verraden (Judas begroette Hem met een kus en Hij zei: ‘Vriend..’)
Men sloeg Hem in Zijn gezicht.
Hij werd bespuugd.
Gegeseld door de Joden (40 min 1 slagen).
Gegeseld door de Romeinen.
Hij werd bespot door de Romeinen, kreeg een doornenkroon, een mantel van ruwe stof op zijn bebloede lichaam en een stuk riet dat een scepter moest voorstellen.
Hij was een gevangene van de Joden.
Hij was een gevangene van de Romeinen.
Hij werd met een misdadiger (Barabbas) gelijkgesteld.
Hij werd als een misdadiger behandeld en kreeg de straf van een misdadiger.

Jesaja 53:3 zegt:
Hij was veracht, van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte,
Ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt,
Wij hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte
Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord,
Om onze ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem
Door Zijn striemen is ons genezing geworden.
Hij werd mishandeld, maar Hij liet Zich verdrukken en deed Zijn mond niet open.
Hij was als een lam dat ter slachting geleid wordt.
Hij was als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.
Hij heeft geen onrecht gedaan en geen bedrog is in zijn mond geweest.
Men stelde zijn graf bij de goddelozen.
Het behaagde de Here Hem te verbrijzelen. Hij maakte Hem ziek.
v.11     ..mijn knecht, de rechtvaardige zal velen rechtvaardig maken
en hun ongerechtigheden zal Hij dragen..

CCB Founder W.L. van Dongen

Back to top