Pinksterfeest

Exodus 23:14 – Driemaal per jaar moet u feest vieren ter ere van Mij. 15 Het eerste is het Feest van de Ongezuurde Broden, zeven dagen lang moet u ongezuurde broden eten, zoals Ik heb bevolen. Dit feest wordt elk jaar gevierd in de maand Abib, de maand waarin u Egypte verliet. Op dat feest moet iedereen Mij een offer brengen. 16 Het tweede is het Oogstfeest of Pinksterfeest, waarbij u Mij de eerste opbrengst van uw oogst aanbiedt. Het derde feest is het Inzamelingsfeest of Loofhuttenfeest, dat u viert wanneer de hele oogst binnen is.

Opmerkelijk! Mozes had zijn volk, de Israëlieten uit Egypte geleid. En de weg naar het door God beloofde land ging dwars door de woestijn. Een onmogelijke plek om er landbouw op uit te oefenen. De Israëlieten waren nomaden (Bevolkingsgroepen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en doorgaans mee met hun vee rondtrekken) geworden en konden nog wel veeteelt bedrijven. Tóch gaf God aan Mozes de opdracht om het ‘Pinksterfeest’ te vieren, een Oogstfeest! Wat valt er te oogsten midden in de woestijn, zou men zich kunnen afvragen?
In het boek Leviticus hoofdstuk 23 lees je over de Heilige Feesten. In vers 9 t/m 11 staat;
Het Feest van de eerste opbrengsten van het land of Oogstfeest. Wanneer u aankomt in het land dat Ik u zal geven en u uw eerste oogst binnenhaalt, breng dan de eerste schoof van de oogst op de dag na de sabbat bij de priester. Hij zal het aan de Here offeren door het omhoog te heffen en de Here zal het aanvaarden als uw geschenk.

Het was aan God te danken wanneer de Israëlieten in staat waren om te oogsten, de opbrengsten van het land. Ook al hadden zij het land bewerkt en goed onderhouden, groei van het gewas en het voortbrengen van de vrucht ervan is tóch het werk van de Schepper, die hemel en aarde gemaakt heeft. Dus is het ook logisch dat de God van Israël verlangde dat het eerste deel van de oogst (ook wel de eerstelingen genoemd) Hem toekomt.
Maar zul je wel denken waar komt dan de naam Pinksterfeest vandaan? Het Engelse woord voor Pinksteren is Pentecost en komt van het Griekse woord pentecosté hetgeen 50ste dag betekent. En deze dag vind je terug in Leviticus 23 vers 15 en 16; Vanaf die dag, na de sabbat, moet u zeven weken aftellen, tot de dag na de zevende sabbat. 16 U moet dus vijftig dagen aftellen en dan de Here een offer brengen van een deel van uw latere oogst.
NB.: Met deze instelling maakt de Heer zijn principe van het geven van tienden duidelijk, namelijk: Brengt het tiende deel naar de voorraadkamer, zodat er voldoende voedsel zal zijn in mijn tempel. Probeer het toch eens, moedigt de HERE aan, dan zult u zien dat Ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal uitstorten! U zult overvloedige oogsten krijgen, want Ik zal uw gewassen beschermen tegen insecten en ziekten! Maleachi 3:10

FEEST! Feest is een samenkomst in een positieve sfeer van een onbepaald aantal personen. Een feest vindt plaats ter gelegenheid van een heugelijke gebeurtenis of de gedenkdag van iets positiefs, is de beschrijving van Wikipedia. Een heugelijke gebeurtenis, er is iets gebeurd dat je blij heeft gemaakt of tot iets onvergetelijks is geworden.
Voor ons christenen is het Pinksterfeest geen feest waar ’t om de oogst gaat maar wél om een onvergetelijke gebeurtenis, de uitstorting van de Heilige Geest! Hij is de ‘derde Persoon’ van de drieënig God en was actief tijdens de schepping en had zich meerdere malen geopenbaard, is te lezen in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in het leven van Simson; Richteren 14: Toen Simson met zijn ouders naar Timna reisde, werd hij bij de wijngaarden aan de rand van de stad aangevallen door een jonge leeuw die brullend op hem afsprong. Op dat moment kwam de Geest van de Here over hem en aangezien hij geen wapen bij zich had, greep hij de leeuw bij zijn kaken en scheurde hem in tweeën alsof het een bokje was! Maar hij vertelde het niet aan zijn ouders.
Toen de Geest van God, de Heilige Geest, over Gideon kwam, kreeg hij zo’n enorme kracht, zowel lichamelijk als geestelijk (geen angst) dat hij in staat was de leeuw met blote handen te doden.
In het Oude Testament staat geschreven dat Gods Geest voornamelijk kwam op personen met een specifieke roeping van God om hun opdracht van God te kunnen uitvoeren. Zoals de richters (bestuurders van Israël), koningen en profeten.

Maar in Handelingen hoofdstuk 2 lees je dat op de Pinksterdag, terwijl het Pinksterfeest/Oogstfeest gaande was, de Heilige Geest kwam over de 120 personen die bijeen gekomen waren in afwachting van ‘de Belofte van de Vader’, waarover Jezus gesproken had. De Heilige Geest kwam dus niet alleen over de apostelen maar over allen! Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En het gevolg was dat zij spontaan in talen spraken die zij zelf niet verstonden maar wel verstaanbaar waren voor de gelovige Joden die uit andere delen van de wereld waren samen gekomen om in Jeruzalem het Pinksterfeest bij te wonen. Bovendien spraken de discipelen in andere talen over de ‘geweldige daden van God’! De uitstorting van de Heilige Geest over de discipelen kwam tot uiting doordat zij God de eer gaven voor Zijn grote daden!
Jezus had, vlak vóór zijn Hemelvaart, aan zijn discipelen gezegd; Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ Hand.1:8
En door de krachtige getuigenissen van de Geest-vervulde discipelen en daden van de apostelen kwamen véél mensen tot bekering. De eerste Gemeente van Jezus Christus werd geboren op de Eerste Pinksterdag! En ná een krachtige en vurige prediking van de apostel Petrus kwamen spontaan 3000 mensen tot bekering en lieten zich meteen dopen door onderdompeling! En verder staat in Handelingen dat de Gemeente één van ziel en Geest was en God de Vader voegde dagelijks nieuwe bekeerlingen toe aan de Gemeente. Haast onvoorstelbaar dat sinds de uitstorting van de Heilige Geest en door de getuigenissen van de discipelen de Gemeente zó explosief groeide. Je zou kunnen zeggen wat een geweldige eerstelingen oogst voor de hemelse Vader en voor de Heer Jezus!
En nu snap ik waarom de Vader de Heilige Geest uitstortte over de 120 discipelen! Het gaat bij de Vader om de OOGST van mensen die zich tot Hem bekeerd hebben en besloten hebben door de doop hun leven aan Jezus toe te wijden!
Jezus zei; dat er blijdschap in de hemel zal zijn als er één mens tot bekering komt! En ziedaar op de Pinksterdag kwamen op z’n minst 3000 mensen tot bekering1 Dat moet een explosie van vreugde in de hemel hebben veroorzaakt!

Met het Pinksterfeest worden wij, volgelingen van Jezus eraan herinnerd dat ook wij vandaag de dag vervuld kunnen worden met de Heilige Geest zodat wij ook kracht zullen hebben om te getuigen van de ‘waarheid’! En Jezus Christus is ‘ de Weg, Waarheid en het Leven’.

CCB Founder, W.L. van Dongen

Back to top