Pinksteren

Inleiding
In de Bijbel wordt vermeld in het boek Handelingen hoofdstuk 2; 
1Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. 
2In eens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. 
3Zij zagen iets wat op vuur leek; vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. 
4Zij werden allemaal gevuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf. 5In die dagen waren er in Jeruzalem vele gelovige Joden uit alle landen van de wereld.

Met de uitstorting van de Heilige Geest op de honderdentwintig wachtende gelovigen die sinds de Hemelvaart van Jezus bijeen waren in een ‘bovenzaal’ in Jeruzalem werd de basis gelegd van een nieuw bijbels fenomeen; de Gemeente van Jezus Christus.
De gelovigen die vervuld werden met de Heilige Geest waren uitzinnig van vreugde en toonden hun blijdschap door in talen die zij zelf niet beheersten te verkondigen over de ‘grote daden van God’. Dat trok de aandacht van de vele Joodse gasten die vanwege het Pinksterfeest in Jeruzalem verbleven.
Dan trad Petrus, één van de twaalf volgelingen van Jezus op en met grote overredingskracht gaf hij een verklaring af van de gebeurtenissen in de afgelopen periode waarbij het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus nadrukkelijk werd benoemd. De verkondiging door Petrus was zó krachtig en overtuigend dat er heftige reacties kwamen van de toehoorders. De boodschap kwam zó hard aan dat velen het uitriepen; ‘wat moeten we doen om behouden te worden?’.
Petrus antwoordde daarop dat men zich moest bekeren en zich laten dopen en op die dag werden ongeveer 3000 personen gedoopt door onderdompeling. De nieuwe gelovigen gingen als een grote familie met elkaar om. Ze zochten elkaar op en ontmoetten elkaar dagelijks in de tempel. En Handelingen hoofdstuk 2 laat weten dat God ervoor zorgde dat dagelijks nieuwe mensen erbij kwamen die gered werden.
Met deze explosieve groei van gelovigen werd de eerste gemeente (kerk) van Jezus Christus een feit.
Pinksteren wordt wel eens genoemd, de geboortedag van de Kerk van Jezus Christus.
Maar met die geboorte ontwikkelde zich een nieuw fenomeen: de bediening van een apostel.
Een apostel is iemand die in opdracht van iemand anders erop uitgaat om de boodschap van de opdrachtgever te verkondigen.

Van de twaalf volgelingen van Jezus bleven er elf over omdat Judas Iskariot zelf uit ’t leven gestapt was uit wroeging en spijt omdat hij Jezus had verraden. De elf overgebleven discipelen kregen bij de hemelvaart van Jezus de uitdrukkelijke opdracht van de Heer Jezus Christus om eerste te wachten in Jeruzalem om daarna als zij waren aangedaan met ‘kracht van omhoog’ de wereld in te trekken en de blijde boodschap te verkondigen. Jezus zelf zou die verkondiging bevestigen met tekenen en wonderen.Direct ná de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag waarbij de discipelen (en de andere gelovigen) werden aangedaan met Kracht van Omhoog trokken de elf erop uit om de opdracht van Jezus te vervullen. Het bleef echter niet alleen bij verkondigen want de velen die tot geloof kwamen hadden zorg en onderwijs nodig. Er moest structuur gebracht worden bij de ontstane groepen gelovigen. De zorg voor elkaar moest geregeld worden, m.a.w. er werd door de verkondigers ook gebouwd aan het verschijnsel gemeente. De oorspronkelijke discipelen van Jezus werden verkondigers, gaven onderwijs, kregen een herderlijke bediening erbij en moesten ook nog het nodige regelen.Zij begonnen als volgelingen van Jezus maar ná de Pinksterdag groeiden ze uit tot apostelen van Jezus Christus. Een nieuwe taak in de Gemeente van Jezus Christus.Profeten, zij die rechtstreeks woorden van God ontvangen en ze doorgeven aan de betreffende persoon of soms aan een heel volk, hebben lang voor de komst van Jezus bestaan ( Jesaja, Jeremia, Ezechiël, enz.). Leraren oftewel schriftgeleerden waren ook al actief in de tijd van Jezus. Herders, d.w.z. leiders van groepen mensen kennen we ook uit de tijd van de Richteren.Maar evangelisten en apostelen zijn nieuw in de Gemeente van Jezus Christus. Sommigen beginnen een bediening als evangelist en gaande weg groeien ze uit tot apostelen. Want het blijft niet alleen bij het verkondigen van het evangelie. Als door de verkondiging er een groep gelovigen ontstaat waarnaar moet worden omgezien dan is daar iemand met een herderlijke bediening voor nodig. En als zo’n persoon er nog niet is dan zal de evangelist zelf die taak moeten uitoefenen. Hij zal dan ook ervoor moeten zorgen dat er mensen worden opgeleid om de jonge gemeente te kunnen leiden, onderwijs te geven, enz. Men kan deze werkwijze vinden in ’t leven van de latere apostel Paulus.Maar dat gold voor toen, kort ná de Pinksterdag en hoe gaat ’t nu, vandaag de dag, anno 2012?Niet veel anders. In Nederland hebben we mannen die een dergelijke werkwijze hebben toegepast in dienst van koning Jezus.Eén persoon wil ik in dit artikel noemen en wel Jaap Kooij en zijn vrouw Swaantje. Meer dan 50 jaar geleden begon Jaap als evangelist te werken eerst in Friesland en daarna elders in Nederland tot God hem riep om naar Australië te gaan. Daar is hij verder gegaan met de verkondiging van het volle evangelie, soms met behulp van een enorme truck met oplegger die in een mum van tijd omgebouwd kon worden tot een zaaltje met een capaciteit van zo’n 100 mensen. Hij heeft in die jaren aan de oost- en zuidkust van Australië niet alleen het evangelie verkondigd maar ook gemeenten gebouwd, mensen bediend, werkers opgeleid en jonge voorgangers begeleid in hun zware taak. Kortom door de jaren heen is hij ontwikkeld van evangelist tot apostel.Jaap had graag met Swaantje de rest van hun leven willen doorbrengen in een prachtig huis op een mooi stuk land in Australië. Maar in 2011 hoorden ze de roepstem om terug te keren naar Nederland. Zij bleven gehoorzaam aan de stem van de Meester en zijn inmiddels teruggekeerd, ‘For His Glory’ zoals zij hetzelf hadden geformuleerd.Hier in Nederland is hun leven gevuld met spreekbeurten door het hele land en elke week houden ze thuis spreekuur voor voorgangers en leiders die Jaap en Swaantje nodig hebben voor advies en hulp.      Respectabele mensen die ondanks hun pensioengerechtigde leeftijd (beiden 70-plussers) niet van ophouden weten om de Gemeente van Jezus Christus dienstbaar te blijven.God zij gedankt en geprezen voor deze prachtige mensen die op zondag 31 augustus 2014 de gastsprekers zullen zijn in het Chr.Centrum de Banier te ‘s-Hertogenbosch.

Back to top