Kerst

De geboorte van Jezus

Jesaja 9
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven
en de heerschappij rust op Zijn schouder
en men noemt Hem:

Lucas 2:3-7
En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad vanDavid, die Bethlehem heet, omdat hij uit het geslacht van David was, om zich telaten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij barenzou,en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legdeHem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

Lucas 2:8-14
En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld
en des nachts de wacht hielden over hun kudde,en opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen en zij vreesden met grote vreze.
En de engel zeide tot hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen.
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van
David.
En dit zij u het teken:
Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.
En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, dieGod loofde, zeggende:

Back to top