Het graf is leeg!

Het kruis van Jezus.
Het kruis is het machtigste symbool in de wereld.
De dood van Christus is de spil van de tijd; het is de rots waar de golven op breken en die onwrikbaar vast staat in de zee van de geschiedenis. Het is onze enige hoop, een eeuwige hoop. 
Christus is voor ons gestorven. Deze gebeurtenis was een kosmische explosie van liefde en goedheid die de granieten muren en de ijzeren poorten van elke vorm van slavernij die de mens ooit getiranniseerd heeft verbrijzelde en de poorten voor ons opende naar de eeuwige plannen van God.
De gemiddelde christen geniet van een levenskwaliteit die geen andere godsdienst kan bieden, zelfs niet aan zijn meest vurige volgelingen. 
Alleen Jezus redt, want alleen Jezus is gestorven om in staat te zijn aan te bieden dat wat Hij aanbiedt. Niemand anders kan met Hem wedijveren.
Het meest wonderbaarlijke “mysterie” is die van de dood van Jezus voor onze verlossing.

Waar gebeurd verhaal.
Arthur Blessit, voorganger van een gemeente in Los Angelos (dominee vd Sunset Strip),
kreeg zo’n 40 jaar geleden van God de opdracht om met een houten kruis (3,5 x 2 mtr) op z’n schouder door de wereld te gaan. Hij heeft inmiddels meer dan 100 landen met z’n kruis bezocht en heeft zelfs op een van zijn bezoeken in het midden oosten met Arafat gebeden. Op een dag liep hij op een weg langs de zee in Nieuw Zeeland. Het weer was niet zo goed en hij vroeg zich of het wel zin had om op pad te gaan, maar hij voelde dat hij moest gaan. En terwijl hij daar liep met z’n kruis op de weg die hoger lag dan het strand, zag hij een vrouw op het strand aan het hardlopen. Een poos later kwam deze vrouw naar hem toe gehold en riep uit: ‘het kruis, het kruis !!’.
Arthur hield stil en liet de vrouw praten. Hortend en stotend vertelde ze haar verhaal. Ruim twee jaar geleden verhuisde ze naar de kust omdat ze op zoek was naar rust en vrede. Ze dacht die te vinden door te ontspannen op het strand. Ze vond er echter geen rust en op die dag besloot zij haar leven te beeindigen door zichzelf in zee te laten verdrinken. Maar voor het zover was bad zij tot God en vroeg Hem om een teken, als Hij nog om haar zou geven. En toen zij daar op het strand aan het hardlopen was, zag zij ineens in de verte het kruis voorbijgaan en voor haar was dat het teken waar zij om gebeden had. Ter plekke gaf zij haar leven aan Jezus en vond eindelijk vrede.

Pasen. Jezus Christus leeft!
Zij (Maria van Magdala, Salomé en de moeder van Jacobus) stapten het graf binnen en zagen rechts een jongeman zitten, met witte kleren aan. Ze stonden als aan de grond genageld. 
“Jullie hoeven niet zo te schrikken”, zei hij tegen hen. “Jullie zoeken Jezus van Nazareth, Die gekruisigd is. Hij is hier niet meer, want Hij leeft weer! Kijk, daar heeft Hij gelegen. Vertel Zijn discipelen én Petrus dat Jezus naar Galilea gaat. Daar zullen zij Hem ontmoeten, zoals Hij hun voor Zijn sterven al heeft gezegd”.
Het Boek, Marcus 16 versen 5 t/m 7.

Geloven in de opwekking van Jezus Christus uit de dood door de machtige hand van God de Vader is de hoeksteen van het christelijk geloof. 
De apostel Paulus schrijft in een van zijn brieven ‘dat als wij, volgelingen van Jezus,  alleen voor dit (aardse) leven op Christus hopen en niet geloven in de opstanding, wij dan de beklagenswaardigste mensen zijn’.
Maar Christus Jezus is werkelijk opgewekt uit de dood en Hij leeft. Hij heeft Zich vertoond aan Zijn volgelingen en aan de apostelen. Zelfs ná Zijn hemelvaart, 40 dagen ná de opstanding, heeft Hij Zich geopenbaard aan Saulus die daardoor tot bekering kwam en zelfs apostel werd en werkte onder de naam, Paulus.
Vandaag de dag leeft Jezus en hoe! Hij is zichtbaar in de levens van vele van Zijn volgelingen. Liefdadigheden, tomeloze inzet voor de medemens, hulp aan weduwen en wezen in de hele wereld zijn dikwijls uitingen van de liefde van Jezus voor alle mensen. Ook al is Hij niet te zien met onze natuurlijke ogen Hij is er wel. En daar waar gelovigen bijeen zijn en zich uitstrekken naar Hem zal Hij Zich op Zijn wijze kenbaar maken. 
Dit is realiteit en ‘t heeft niets met mystiek te maken.
Jezus Christus leeft en wij die geloven in Hem zullen leven met Hem. Hallelujah!

W.L.van Dongen, pastor van het Chr.Centrum de Banier.

Back to top