Feest Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaart

Handelingen 1:1, 12 De Hemelvaart.
Laatste woorden van Jezus aan zijn discipelen.
Verlaat Jeruzalem niet, maar wacht op de belofte van de Vader. (Joh. 16:5, 15 andere Trooster).
5 Johannes doopte in water, maar jullie zullen over enkele dagen in de Heilige Geest gedoopt worden.
8 ‘Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Er waren ongeveer 120 mensen bijeen.
Stel je voor:
Jezus stond op uit de dood op de eerste Paasdag. Nationale feestdag voor de Joden. Daarna was hij 40 dagen onder zijn discipelen. Op de 50e dag ná Pasen werd het Pinksterfeest gevierd. Dat was een oogstfeest. Ook wel Feest der weken genoemd. Paasfeest was het oogstfeest van de ‘eerstelingen’, de eerste vruchten. Pinksteren van de volle oogst. Werk aan de winkel.

Desondanks waren er 120 mensen die met de apostelen bijeen waren in Jeruzalem om te wachten op de belofte van de Vader.
Wachten zonder precies te weten wanneer het zou gebeuren en wat er precies zou gebeuren. Wat zouden ze hebben gedaan in die wachtkamer?
Hand. 1:14 Zij baden voortdurend met elkaar, samen met de vrouwen die met Jezus waren meegekomen, Zijn moeder Maria en Zijn broers.

OPMERKINGEN:

  • De lokatie. Waarschijnlijk was de ‘bovenzaal’ een ruimte met een soort van hotelaccommodatie. Ze bleven er 10 dagen. Er werd gegeten en gedronken. Er werd vermoedelijk niet alleen gebeden maar ook met elkaar gesproken over wat er zoal gebeurd was in de afgelopen 40 dagen. Jezus verscheen in Galilea aan meer dan 500 broeders en zusters. (1 Kor. 15:6).
  • Men wist dat er over enkele dagen het Pinksterfeest zou plaatsvinden. Dus er waren onder de 120 diverse pelgrims, gasten van buiten Jeruzalem (Galileërs, Hand. 2:7).
  • Het was een gemengd gezelschap; mannen en vrouwen en misschien ook wel kinderen die niet werden meegeteld in de 120.
  • Het waren allen zeker discipelen van Jezus.
  • Samen waren ze aan het wachten op ‘kracht van omhoog’ en op ‘de doop in de Heilige Geest’, wat dat ook mocht zijn. De doop van Johannes kenden zij, maar wat zal het zijn om gedoopt te worden in de Heilige Geest??
  • Wat een tijd van beproeving voor de 120.
  • Misschien waren er in het begin veel meer dan 120, maar waren er diverse afgevallen vanwege de lange wachttijd en onzekerheid.
  • maar het wachten werd beloond toen op de Pinksterdag de Heilige Geest kwam op een onverwachte manier!!
  • PLOTSELING …!!
  • Een geluid als van een hevige windvlaag!!

Pinksteren

Wachten op God, loont!!

Psalm 27:14 (het Boek) Wees sterk en wacht op de Here. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de Here te wachten.

Psalm 123:2 (het Boek) Zoals knechten wachten op het bevel van hun meester en een dienstmeisje wacht op het teken van haar meesteres, richten wij onze ogen op de HERE, onze God en  =”color: #0000ff;”>verwachten we van Hem genade.

Jesaja 40:30-31 (HB) Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de HERE hebben gevestigd (wie de Here verwachten), zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden; zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden; zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken.

Pinksteren is vooral het feest waarin God Zijn kracht door de Heilige Geest in de volgelingen van Jezus openbaar wil maken. Kracht om te leven zoals Jezus als mens op aarde geleefd had. Kracht om zelfs het ‘onmogelijke’ te kunnen doen zoals de apostelen in het boek Handelingen demonstreerden, nadat zij kracht van omhoog hadden ontvangen.
Maar voorwaarde voor het ontvangen van die kracht is een houding van geloof en verwachting dat God zelf het dopen in de Geest zal doen. En zo gauw dat heeft plaatsgevonden zal de gelovige het merken aan de veranderingen in zijn leven. Hij heeft dan kracht om nee te zeggen tegen verleidingen maar ook kracht om in gehoorzaamheid naar God te handelen.
Laat Pinksteren een feest zijn voor de volgelingen van Jezus met dank aan Hem die kracht van boven schenkt uit genade.

W.L. van Dongen, pastor van het Chr. Centrum De Banier te ‘s-Hertogenbosch.

Back to top