Anbi 2023

Onze gemeente; Christelijk Centrum de Banier is een ANBI erkende instelling en dat wil zeggen dat giften aan CCB fiscaal aftrekbaar zijn.

Toelichting Balans

Activa:
Inventaris: Deze bestaat hoofdzakelijk uit de geluidsapparatuur en ook dit jaar zijn er ook weer enkele investeringen geweest in de apparatuur.

Passiva
Eigen vermogen:  Apparatuur, kasgeld en saldi op bankrekening spaarrekening en zendingsrekening
Bouwdepot:  Het bouwdepot is een reservering voor toekomstige bouw en inrichting van ons nieuwe gebouw en apart gehouden van ons eigen vermogen.

Toelichting Resultatenrekening:

Inkomsten
De inkomsten bestonden zoals gebruikelijk uit giften, bijdragen en offers.

Vergoedingen
De senior pastors ontvingen ook dit jaar maandelijks een pensioenuitkering en de Pastors een traktement en een onkostenvergoeding. Ook de gastsprekers kregen een onkostenvergoeding. Er zijn ook de vergoedingen voor de muziekondersteuning in meegenomen.

Facilitair
Facilitaire kosten bestaan uit de huur van de ruimtes in de Wederkomstkerk.

Zending & Diakonaat
Christelijk Centrum de Banier heeft zendingswerk hoog in het vaandel staan. Het CCB ondersteunt hiermee onder andere:
Het Kindertehuis Mariahoeve in Suriname, het zendingswerk in Israël  van Stichting Dugit,  het zendingswerk Joodse Kinderen in Oekraïne van Stichting Christian Care International, R.O.I van Dave Frederiksz en zendingswerk in Spanje (Samuel Justo).

Ook was er financiële ondersteuning voor enkele gemeenteleden die het nodig hadden, onder het motto: We Care.

Representatiekosten
Representatiekosten zijn kosten die worden gemaakt bij het onderhouden van zakelijke relaties. Ze hebben betrekking op uitgaven die men doet om zichzelf of de Gemeente (CCB) te vertegenwoordigen tijdens ontmoetingen, bijeenkomsten, evenementen, diners of andere gelegenheden.

De gastsprekers van CCB komen van veraf en krijgen een lunch aangeboden in het kader van gastvrijheid zoals de Bijbel het voorschrijft. De gemaakte kosten voor de lunch zijn derhalve ook representatiekosten, evenals verjaardag cadeaus voor bijvoorbeeld; Dave en Bernadette Fredriksz, de vaste pastorale medewerkers van CCB.

Afschrijvingskosten Apparatuur
Alle investeringen in apparatuur boven € 500,- worden geboekt op de grootboekrekeningen apparatuur / kantoorapparatuur en zoals gebruikelijk in 5 jaar afgeschreven.

Activiteiten
Dit zijn de kosten voor activiteiten, zoals events en het kinder- en jeugdwerk.

 Resultaatbestemming:

Het saldo van de staat van baten en lasten is dit jaar negatief € 3.620,10.

Dit is als volgt verwerkt: Er is ruim € 5.277 van de reserve bijgeboekt op het bouwdepot en daardoor bijna € 8.898 aan de reserve / eigen vermogen afgeboekt.

Back to top