Anbi 2022

Onze gemeente; Christelijk Centrum de Banier is een ANBI erkende instelling en dat wil zeggen dat giften aan CCB fiscaal aftrekbaar zijn.

 Toelichting bij Balans en Resultatenrekening 2022 Christelijk Centrum de Banier 

Balans / activa

▪ Inventaris: Deze bestaat hoofdzakelijk uit de geluidsapparatuur. 

Ook dit jaar zijn er ook weer enkele investeringen geweest in apparatuur. 

Balans / Passiva

  • Eigen vermogen: Apparatuur, kasgeld en saldi op bankrekening spaarrekening en zendingsrekening 
  • Bouwdepot: Het bouwdepot is een reservering voor toekomstige bouw en inrichting van ons nieuwe gebouw en apart gehouden van ons eigen vermogen. 

Resultatenrekening

Inkomsten 

De inkomsten via giften en offers zijn dit jaar met ca 10% gestegen t.o.v. vorig jaar. 

Vergoedingen 

Het bestuur en de senior pastors ontvingen ook dit jaar een traktement en een onkostenvergoeding. Ook de gastsprekers kregen een onkostenvergoeding. Er zijn ook de vergoedingen voor de muziekondersteuning in meegenomen. 

Facilitair 

Facilitaire kosten bestaan uit de huur van de ruimtes in de Wederkomstkerk. 

Zending & Diakonaat 

In 2022 heeft het CCB met 15 % van de totale inkomsten, meer als de gebruikelijke 1/10 deel van alle inkomsten besteed aan zendingswerk. Het CCB ondersteunt hiermee onder andere: Het Kindertehuis Mariahoeve Suriname, het zendingswerk in Israël van Stichting Dugit, het zendingswerk Joodse Kinderen in Oekraïne van Stichting Christian Care International, R.O.I van Dave Frederiksz en zendingswerk in Spanje (Samuel Justo) 

  • Representatiekosten 

Kosten voor livestreaming van de diensten/samenkomsten op YouTube 

  • Afschrijvingskosten Apparatuur 

Alle investeringen in apparatuur boven € 500,- worden geboekt op de grootboekrekening apparatuur en zoals gebruikelijk in 5 jaar afgeschreven. 

Activiteiten 

Dit zijn de kosten voor activiteiten, zoals het kinder- en jeugdwerk. Toelichting bij Balans en

Kantoor en Administratiekosten 

Kosten voor de administratie, en diverse kantoorartikelen. 

  • Bankkosten 

Kosten die de bank in rekening brengt voor o.a. alle transacties en overboekingen naar buitenland. 

Overige kosten 

Alle overige kosten t.b.v. de samenkomsten, ook telefoon en internetkosten zijn hierin 

opgenomen. 

Resultaat: 

Na aftrek van alle kosten blijft er dit jaar nog een bedrag van bijna € 12.900 over. 

Hiervan is € 8.000 geboekt op het bouwdepot en bijna € 4.900 aan het eigen vermogen toegevoegd. 

Back to top