Anbi 2021

Onze gemeente; Christelijk Centrum de Banier is een ANBI erkende instelling en dat wil zeggen dat giften aan CCB fiscaal aftrekbaar zijn.

 Toelichting bij Balans en Resultatenrekening 2021 Christelijk Centrum de Banier 

Balans / activa

Apparatuur 
Dit jaar zijn er investeringen geweest in apparatuur met name t.b.v. de livestreaming. 

Balans / Passiva

  • Eigen vermogen: Apparatuur, kasgeld en saldi op bankrekening en zendingsrekening 
  • Algemene Reserve: Saldi op spaarrekening en het bouwdepot (1). 

(1) Het bouwdepot is een reservering voor bouw en inrichting van ons nieuwe gebouw. 

Resultatenrekening

Inkomsten 
Door de giften en offers zijn wij ook dit jaar weer rijkelijk gezegend. 

Vergoedingen 
De pastor ontving ook dit jaar een traktement en een onkostenvergoeding. Ook de gastsprekers kregen een onkostenvergoeding. 

Facilitair 
Facilitaire kosten bestaan uit de huur van de ruimtes in de Wederkomstkerk en de kosten voor de muziekondersteuning. 

Zending & Diakonaat 
Ook in 2021 heeft CCB zoals gebruikelijk minstens een tiende deel van alle inkomsten besteed aan zendingswerk. Het CCB ondersteunt hiermee onder andere: Zending Dave Fredriksz (R.O.I., USA, Colombia), Kindertehuis Mariahoeve Suriname, Zendingswerk Israel (Dugit, Tel Aviv), Zendingswerk Joodse Kinderen in Oekraïne en Zendingswerk in Spanje (Samuel Justo) 

Representatiekosten 
Kosten voor livestreaming van de diensten/samenkomsten op YouTube

Afschrijvingskosten Apparatuur 
Alle investeringen in apparatuur boven € 500,- worden geboekt op de grootboekrekening apparatuur en zoals gebruikelijk in 5 jaar afgeschreven. 

Activiteiten 
Dit zijn de kosten voor activiteiten, zoals het kinder- en jeugdwerk. 

▪ Kantoor en Administratiekosten 
Kosten voor de administratie, en diverse kantoorartikelen. 

Bankkosten 
Kosten die de bank in rekening brengt voor o.a. alle transacties/overboekingen naar buitenland. 

Overige kosten 
Alle overige kosten t.b.v. de samenkomsten, ook telefoon en internetkosten zijn hierin opgenomen. 

Resultaat: 

Na aftrek van alle kosten blijft er dit jaar nog een bedrag van bijna € 33.700 over. Hiervan is ruim € 30.000 geboekt op de algemene reserve en bijna € 3.600 aan het eigen vermogen toegevoegd. 

Back to top